RAPORTY OKRESOWE

roczny 2018

SA-R 2018
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok
Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2018 rok
Pismo Prezesa Zarządu Spółki do Akcjonariuszy
Oświadczenie Zarządu Spółki w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok
Informacja Zarządu w sprawie dokonania wyboru firmy audytorskiej
Ocena Rady Nadzorczej Sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki
Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie powołania, funkcjonowania i składu Komitetu Audytu
Sprawozdanie biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe za 2018 rok