RELACJE INWESTORSKIE

RODO

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach przy ul. inż. Władysława Rogowskiego 22

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

a) listownie: 27-200 Starachowice, ul. inż. Władysława Rogowskiego 22

b) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.odlewniepolskie.pl/kontakt

c) telefonicznie: (41) 275 86 00

d) e-mail: zarzad@odlewniepolskie.pl

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod @ odlewniepolskie.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a)  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)  prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

d)  prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

e)  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f)   prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE na Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Akcjonariuszy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – monitoring wizyjny