RELACJE INWESTORSKIE

ZWZ – 19.05.2022 r.

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 maja 2022 r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 19.05.2022 r.

Projekty Uchwał ZWZ zwołanego na 19.05.2022 r.

Formularz pełnomocnictwa na ZWZ

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

Opinia Rady Nadzorczej dotycząca projektów Uchwał ZWZ r.

Ocena Rady Nadzorczej wniosku Zarządu o podziale zysku netto za 2021 r.

Sprawozdanie finansowe Spółki za 2021 r.

Sprawozdanie z działalności Spółki w 2021 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 r.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 r.

Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego

Raport Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania o wynagrodzeniach

Oświadczenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej