RELACJE INWESTORSKIE

ZWZ – 05.05.2014 r.

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dn.05.05.2014 r.
Oświadczenie o odstąpieniu przez Spółkę od stosowania zasad “Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NA 05.05.2014 r.
Sprawozdanie finansowe Spółki za 2013 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013 r.
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
Oświadczenie Zarządu o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2013 r.
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2013 r.
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie projektów uchwał ZWZ
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2013 r.
Projekty uchwał na ZWZ Spółki
Formularz pełnomocnictwa
Informacja o ogólnej liczbie głosów na ZWZ Spółki