DOTACJE

Zintegrowane podejście do optymalizacji procesów w zakresie wydajności zasobów surowcowych z wyłączeniem technologii odzyskiwania strumieni odpadów

horizon 2020

II.2. Zintegrowane podejście do optymalizacji procesów w zakresie wydajności zasobów surowcowych z wyłączeniem technologii odzyskiwania strumieni odpadów (Integrated approach to process optimisation for raw material resources efficiency, excluding tecovery technologies of waste streams). Program Europejski HORIZON 2020, nr 737 533; okres realizacji 2017-2021

Celem projektu opracowanie technologii otrzymywania aluminium metodą termiczną z rud. W procesie głównym jako produkt otrzymuje się znaczne ilości stopu odpowiadającego surówce żelaza. Celem badań, zleconych OPSA jako członkowi europejskiego konsorcjum, jest ocena przydatności surówki pozyskiwanego procesu metalurgicznego aluminium do celów metalurgii i odlewnictwa żeliwa. Pozyskiwana surówka jest badana pod względem składu chemicznego, a następnie testowana w wytopach laboratoryjnych do wytwarzania określonych gatunków żeliwa. Dobierane są dla wytypowanych gatunków żeliwa warunki topienia i obróbki pozapiecowej. Uzyskiwane tworzywo jest oceniane pod względem właściwości mechanicznych, struktury i morfologii grafitu.

ODLEWNIE POLSKIE S.A.
Aleja Wyzwolenia 70
27-200 Starachowice
Województwo Świętokrzyskie, Powiat Starachowice, Gmina Starachowice
Miejscowość Starachowice, Obszar miejski

Ocena przydatności otrzymywanego w procesie metalurgii aluminium odpadu jakim jest surówka odpowiadająca składem chemicznym surówce żelaza otrzymywanej z procesu wielkopiecowego. W przypadku spełnienia warunków procesu metalurgii żeliwa, odpad może zostać zakwalifikowany jako materiał wsadowy do produkcji specjalnych gatunków żeliwa.

Wartość ogółem projektu: 129 891,25 EUR,

w tym:

  • wydatki kwalifikowalne: 129 891,25 EUR,
  • wnioskowane dofinansowanie ze środków UE:   90 923,88 EUR,
  • wkład własny:  38967,37 EUR.

2017.09.01 – 2021.09.30