RELACJE INWESTORSKIE

Historia Operacji na Akcjach

Historia emisji akcji Spółki

Emisja akcji zwykłych na okaziciela serii G.

 1. 26 maja 2010 roku – uprawomocnienie się postanowienia Sądu Rejonowego w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych w przedmiocie zatwierdzenia układu zawartego przez Spółkę z jej wierzycielami na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 04 maja 2010 roku. W wyniku zawartego układu w trybie art. 294 ust. 3 Prawa Upadłościowego 24% wierzytelności wierzycieli kategorii V (Banków) zostało skonwertowane na 8.148.882 akcje zwykłe na okaziciela serii G o wartości nominalnej 3,00 złote każda. Układ zastąpił wszystkie czynności korporacyjne Spółki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach subskrypcji prywatnej.
 2. 25 sierpnia 2010 roku – zarejestrowanie przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, poprzez zarejestrowanie nowej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G w liczbie 8.148.882. Po podwyższeniu kapitał wynosił 61.992.262 złote i dzielił się na 20.664.121 akcje zwykłe na okaziciela.
 3. Na mocy zawartego układu w ramach subskrypcji prywatnej banki objęły poprzez konwersję 24% swoich wierzytelności łącznie 8.148.882 akcje serii G , stanowiących 39,43% udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym:
 • Bank Gospodarki Żywnościowej objął 1.303.586 akcji serii G,
 • Bank Handlowy objął 3.495.248 akcji serii G,
 • Fortis Bank objął 1.952.896 akcji serii G,
 • ING Bank Śląski objął 866.440 akcji serii G,
 • Bank Millennium objął 530.712 akcji serii G.
 1. 10 listopada 2010 roku – zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego w formie jednolitego dokumentu Spółki.
 2. 13 stycznia 2011 roku – uchwała nr 60/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o dopuszczeniu do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 8.148.882 akcji zwykłych na okaziciela serii G z dniem 13 stycznia 2011.

Emisja akcji zwykłych na okaziciela serii F. W ramach subskrypcji publicznej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

 1. 05 sierpnia 2004 roku – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWIE POLSKIE podjęło Uchwałę nr 1/2004 (akt notarialny Rep. A nr 3311/2004 sporządzony w Kancelarii Notarialnej Stanisława Zaleskiego w Starachowicach) o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 9.000.000 złotych i nie wyższą niż 15.000.000 złotych w drodze szóstej emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F w liczbie od 3.000.000 do 5.000.000 sztuk, o wartości nominalnej 3,00 złotych każda. Niniejszą uchwałą Zgromadzenie upoważniło i zobowiązało Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych działań związanych z wprowadzeniem akcji serii F do publicznego obrotu.
 2. 30 listopada 2004 roku – udostępnienie do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego Spółka Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE wprowadzającego do publicznego obrotu akcje zwykłe na okaziciela serii F.
 3. 08 grudnia 2004 roku – ustalenie w trybie art. 81 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi na poziomie 3,80 złotych za jedną akcję.
 4. 09 grudnia 2004 roku – otwarcie subskrypcji akcji serii F.
 5. 09-14 grudnia 2004 roku – przyjmowanie zapisów na 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F oferowanych w transzy inwestorów indywidualnych.
 6. 13-14 grudnia 2004 roku – przyjmowanie zapisów na 3.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F oferowanych w transzy inwestorów instytucjonalnych
 7. 14 grudnia 2004 roku – zamkniecie publicznej subskrypcji akcji serii F.
 8. 17 grudnia 2004 roku – podjecie przez Zarząd ODLEWNI POLSKICH S.A. uchwały o przydziale akcji zwykłych na okaziciela serii F
 9. 22 grudnia 2004 roku – uchwała nr 461/2004 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wprowadzeniu z dniem 23 grudnia 2004 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 4.450.224 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.
 10. 21 grudnia 2004 roku – uchwała nr 650/2004 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. przyjął do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 4.450.224 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.
 11. 30 grudnia 2004 roku – zarejestrowanie przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
 12. 19 stycznia 2005 roku – uchwała nr 19/2005 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie S.A. o wyznaczeniu dnia 25 stycznia 2005 roku jako ostatniego dnia notowania 4.450.224 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.
 13. 19 stycznia 2005 roku – uchwała nr 20/2005 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dopuszczeniu do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 4.450.224 akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz o wprowadzeniu z dniem 26 stycznia 2005 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 4.450.224 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
 14. 20 stycznia 2005 roku – uchwała nr 36/2005 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o przyjęciu z dniem 26 stycznia 2005 roku do Krajowego Rejestru Papierów Wartościowych 4.450.224 akcji zwykłych na okaziciela serii F i nadaniu im kodu PLODLPL00047.

Obniżenie kapitału zakładowego. Na podstawie art. 363 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych

 1. 11 sierpnia 2009 roku – Uchwała Nr 10/2009 Zarządu Spółki zaprotokołowana przez notariusza o obniżeniu kapitału zakładowego poprzez umorzenie 198.650 sztuk akcji własnych serii F o wartości nominalnej 3,00 złote każda. Akcje, które podlegały umorzeniu Spółka skupiła w celu odsprzedaży pracownikom w ramach programu opcji menadżerskich. Akcje te zostały zaoferowane uprawnionym pracownikom po cenie nominalnej 3,00 złote każda. Wobec znacznej różnicy pomiędzy ceną nabycia a cena rynkową uczestnicy programu zrezygnowali z ich objęcia.
 2. 29 października 2009 roku – rejestracja przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki. W wyniku obniżenia kapitał zakładowy wynosił 37.545.717 złotych i dzielił się na 12.515.239 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 3,00 złote każda.

Emisja akcji zwykłych na okaziciela serii E. Przeprowadzenie emisji akcji nastąpiło w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w trybie subskrypcji prywatnej.

 1. 15 stycznia 2001 roku – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWIE POLSKIE podjęło Uchwałę nr 3/2000 (akt notarialny Rep.A nr 267/2001 sporządzony w Kancelarii Notarialnej Stanisława Zaleskiego w Starachowicach) o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 12.999.000 złotych w drodze piątej emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E w liczbie 4.333.000 akcji o wartości nominalnej 3,00 złotych każda.
 2. 09 maja 2001 roku – otwarcie subskrypcji akcji serii E.
 3. 13 czerwca 2001 roku – dokonanie zapisu na 4.333.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E przez EXBUD SKANSKA S.A. w Kielcach i zamkniecie subskrypcji.
 4. 15 czerwca 2001 roku – podjecie przez Zarząd ODLEWNI POLSKICH S.A. uchwały o przydziale akcji zwykłych na okaziciela serii E dla EXBUD SKANSKA S.A..
 5. 29 czerwca 2001 roku – zarejestrowanie przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
 6. 24 października 2001 roku – uchwała nr 257/2001 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wprowadzeniu z dniem 31 października 2001 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku wolnym 4.333.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
 7. 25 października 2001 roku – uchwała nr 449/2001 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o dokonaniu z dniem 31 października 2001 roku asymilacji 4.333.000 akcji Spółki i nadaniu im kodu PLODLPL00047.

Decyzją Komisji Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 11 listopada 1997 r. wprowadzono do publicznego obrotu:

 1. 615 400 szt. akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej 3 zł każda. Na podstawie Uchwały Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie Nr 587/98 z dnia 26 sierpnia 1998 r. nastąpiła zamiana akcji imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej 3 zł każda.
 2. 1 020 000 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 3 zł każda,
 3. 864 600 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 3 zł każda,
 4. 1 430 665 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 3 zł każda.

W dniu 12 marca 1998 r. odbyło się pierwsze notowanie akcji Spółki serii B, C i D na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  Na podstawie Uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 594/98 z dnia 10 listopada 1998 r., z dniem 20 listopada 1998 r. do obrotu giełdowego zostały wprowadzone akcje serii A  Spółki, a Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Uchwałą Nr 726/98 z dnia 13 listopada 1998 r. dokonał asymilacji akcji serii A z akcjami znajdującymi się w obrocie.

Historia zmian w akcjonariacie

 • kapitał zakładowy – 37.545.717 PLN  po umorzeniu 198 650 akcji serii F
 • ilość akcji – 12.515.239 akcji zwykłych na okaziciela A, B, C, D, E. F
 • wartość nominalna jednej akcji – 3,00 PLN

Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów w kapitale zakładowym Spółki (także w porozumieniu) oraz akcje będące w posiadaniu osób zarządzających lub nadzorujących

L.p. data zmiany liczba akcji(szt.) udział(%) liczba głosów(szt.) udział(%)
1. OP Invest Sp. z o.o. 2009-08-11 5.543.000 44,29 5.543.000 44,29
2. DWS Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 2009-08-11 886.683 7,08 886.683 7,08
3. Leszek Walczyk 2009-08-11 492.683 3,94 492.683 3,94
5. Otwarty Fundusz Emerytalny POLSAT 2009-08-11 855.734 6,84 855.734 6,84
6. Kazimierz Kwiecień 2010-08-25 100 0,0005 100 0,0005
Akcjonariusze akcji serii A, B, C, D, E, F, G

 • kapitał zakładowy – 61.992.363 PLN
 • ilość akcji – 20.664.121 akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E. F i G
 • wartość nominalna jednej akcji – 3,00 PLN

Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów w kapitale zakładowym Spółki (także w porozumieniu) oraz akcje będące w posiadaniu osób zarządzających lub nadzorujących

*) Banki wskazane w pkt. 5-6 tabeli  działają w ramach porozumienia z pozostałymi Bankami posiadającymi powyżej 5% głosów w Spółce, na podstawie Warunków Restrukturyzacji

**) Przed rejestracją emisji Akcji Serii G Otwarty Fundusz Emerytalny Polsat posiadał 885.734 akcji Spółki, stanowiących 6,84% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i w kapitale zakładowym Spółki.Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, Spółka nie otrzymała od OFE Polsat informacji o przekroczeniu 5% lub 10% ogólnej liczby głosów ani o aktualnym stanie posiadania akcji.

Uwaga: Podkreślenie oznacza zmianę stanu posiadania akcji Spółki przez Akcjonariusza

Akcjonariusze akcji serii A, B, C, D, E, F

 • kapitał zakładowy – 38.141.667 PLN
 • ilość akcji – 12.713.889 akcji zwykłych na okaziciela A, B, C, D, E. F
 • wartość nominalna jednej akcji – 3,00 PLN

Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów w kapitale zakładowym Spółki (także w porozumieniu) oraz akcje będące w posiadaniu osób zarządzających lub nadzorujących.

L.p. Akcjonariusz data zmiany liczba akcji
(szt.)
udział
(%)
liczba głosów
(szt.)
udział
(%)
1. OP Invest Sp. z o.o. 2005-01-05 6.308.000 49,62 6.308.000 49,62
OP Invest Sp. z o.o. 2006-04-26 5.543.000 43,60 5.543.000 43,60
2. DWS Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 2005-01-31 886.683 6,97 886.683 6,97
3. Leszek Walczyk 2005-01-05 455.683 3,58 455.683 3,58
Leszek Walczyk 2007-08-22 472.683 3,72 472.683 3,72
Leszek Walczyk 2007-11-14 477.683 3,76 477.683 3,76
Leszek Walczyk 2007-11-21 482.683 3,80 482.683 3,80
Leszek Walczyk 2008-07-01 487.683 3,84 487.683 3,84
Leszek Walczyk 2008-07-02 492.683 3,88 492.683 3,88
4. OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 2006-05-04 639.973 5,03 639.973 5,03
OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 2007-02-09 513.004 4,03 513.004 4,03
5. Handlowy Zarządzanie Aktywami S.A. w Warszawie 2006-04-21 650.000 5,11 650.000 5,11
Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. oraz Leg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 2008-02-05 614.346 4,83 614.346 4,83
6. Otwarty Fundusz Emerytalny POLSAT 2007-11-21 855.734 6,73 855.734 6,73
7. Mariusz Bruliński 2009-02-03 642.556 5,05 642.556 5,05

– Deutsche Bank AG we Frankfurcie zawiadomił, że na dzień  2005-01-20  posiada 581.683 akcji, co stanowi 4,58% w kapitale zakładowym Spółki i daje tyle samo głosów na zgromadzeniu,

–  Deutsche Bank AG we Frankfurcie zawiadomił, że na dzień  2006-03-02  posiada 609.650 akcji, co stanowi 4,79% w kapitale zakładowym Spółki i daje tyle samo głosów na zgromadzeniu,

– Pan Mariusz Bruliński zawiadomił, że na dzień  2010-09-27  posiada 238.000 akcji, co stanowi 1,15% w kapitale zakładowym Spółki i daje tyle samo głosów na zgromadzeniu,

– “W dniu 1 lutego 2006 r. Bank Handlowy w Warszawie S.A. sprzedał wszystkie swoje akcje Handlowy Zarządzanie Aktywami SA “HanZA” na rzecz spółki Legg Mason, Inc. “Legg Mason”, z siedzibą w Baltimore, USA. W wyniku przeprowadzonej transakcji HanZA stała się w całości spółką zależną od Legg Mason.”

Uwaga: Podkreślenie oznacza zmianę stanu posiadania akcji Spółki przez Akcjonariusza

Akcjonariusze akcji serii A, B, C, D, E

 • kapitał zakładowy – 24.790.995 PLN
 • ilość akcji – 8.263.665 akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E
 • wartość nominalna jednej akcji – 3,00 PLN

Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów w kapitale zakładowym Spółki (także w porozumieniu) oraz akcje będące w posiadaniu osób zarządzających lub nadzorujących

L.p. data zmiany liczba akcji(szt.) udział(%) liczba głosów(szt.) udział(%)
1. EXBUD S.A w Kielcach 2001 6.773.181 81,96 6.773.181 81,96
2. OP Invest Sp. z o.o. 2002-04-24 6.773.181 81,96 6.773.181 81,96
3. Leszek Walczyk 2002-07-02 432.793 5,24 432.793 5,24
Leszek Walczyk 2002-07-18 445.683 5,39 445.683 5,39
4. Fundusze Inwestycyjne Arka 2004-10-18 600.000 7,26 600.000 7,26
5. Deutsche Bank AG we Frankfurcie 2004-11-10 600.000 7,26 600.000 7,26

Uwaga: Podkreślenie oznacza zmianę stanu posiadania akcji Spółki przez Akcjonariusza

Akcjonariusze akcji serii A, B, C, D

 • kapitał zakładowy – 11.791.995 PLN
 • ilość akcji – 3.930.665 akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D
 • wartość nominalna jednej akcji – 3,00 PLN

Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów w kapitale zakładowym Spółki (także w porozumieniu) oraz akcje będące w posiadaniu osób zarządzających lub nadzorujących

L.p. Akcjonariusz data zmiany liczba akcji
(szt.)
udział
(%)
liczba głosów
(szt.)
udział
(%)
1. EXBUD S.A w Kielcach 1998-10-06 2.463.681 62,68 2.463.681 62,68
2. Pozostali Akcjonariusze 1998-10-06 1.466.984 37,32 1.466.984 37,32
3. Ogółem 3.930.665 100,00 3.930.665 100,00