RELACJE INWESTORSKIE

ZWZ – 15.05.2023 r.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15.05.2023 r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 15.05.2023 r.

Projekty Uchwał ZWZ zwołanego na 15.05.2023 r.

Formularz pełnomocnictwa na ZWZ

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

Opinia Rady Nadzorczej dotycząca projektów Uchwał ZWZ

Ocena Rady Nadzorczej wniosku Zarządu o podziale zysku netto za 2022 r.

Sprawozdanie finansowe Spółki za 2022 r.

Sprawozdanie z działalności Spółki w 2022 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 r.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 r.

Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego

Raport Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania o wynagrodzeniach