RELACJE INWESTORSKIE

Dokumenty korporacyjne

Statut Spółki
Polityka informacyjna
Polityka różnorodności wraz z opisem jej stosowania
Polityka udzielania darowizn
Polityka wynagrodzeń
Procedura zawierania transakcji z podmiotami powiązanymi
Procedura przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i zachowaniom niepożądanym w Spółce Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE
Informacja o realizowanej strategii podatkowej Spółki za rok podatkowy 2022

Kontakt

Za relacje inwestorskie w ODLEWNIE POLSKIE S.A. odpowiada:

Leszek Walczyk
PREZES ZARZĄDU