RELACJE INWESTORSKIE

Akcjonariat Spółki

  • kapitał zakładowy – 30.996.181.50 PLN
  • ilość akcji – 20.664.121 akcji zwykłych na okaziciela
  • wartość nominalna jednej akcji – 1,50 PLN
  • akcje Spółki od 12 marca 1998 roku notowane na GPW S.A. w Warszawie. Kapitał zakładowy Spółki tworzy 20 664 121 akcji, w tym:
Serii A 615 400 akcji
Serii B 1 020 000 akcji
Serii C 864 600 akcji
Serii D 1 430 665 akcji
Serii E 4 333 000 akcji
Serii F 4 251 574 akcji
Serii G 8 148 882 akcji

Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów w kapitale zakładowym Spółki

Lp. Akcjonariusze Data zmiany Liczba akcji [szt.] Udział Liczba głosów [szt.] Udział
1 OP Invest Sp. z o.o. 2016-05-17 5 765 246 27,8998% 5 765 246 27,8998%
2 Adam Żyła 2020-01-27 3 100 000 15,0018% 3 100 000 15,0018%
3 PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny 2013-07-23 2 065 743 9,9968% 2 065 743 9,9968%
4 Marcin Wąsiel 2016-04-20 1 500 000 7,2590% 1 500 000 7,2590%
5 Leszek Walczyk 2020-08-14 1 230 578 5,9551% 1 230 578 5,9551%
6 Pozostali Akcjonariusze 2020-08-14 6 448 054 31,2041% 6 448 054 31,2041%
 7 ODLEWNIE POLSKIE S.A. *)  2020-08-14 554 500 2,6833% 554 500 2,6833%
  Ogółem   20 664 121 100,0000% 20 664 121 100,0000%

*) akcje własne Spółki nabyte na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6.05.2019 r.

Akcje Spółki będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących

Lp. Wyszczególnienie Data zmiany Liczba akcji [szt.] Udział Liczba głosów [szt.] Udział
1 Leszek Walczyk – Wiceprezes Zarządu 2020-08-14 1 230 578 5,9551% 1 230 578 5,9551%
2 Zbigniew Ronduda – Prezes Zarządu 2020-08-14 732 000 3,5423% 732 000 3,5423%
3 Ryszard Pisarski – Wiceprezes Zarządu 2020-08-14 732 000 3,5423% 732 000 3,5423%
4 Jacek Jaroszek – Członek Rady Nadzorczej 2019-10-01 70 000 0,3388% 70 000 0,3388%
5 Kazimierz Kwiecień – Przewodniczący Rady Nadzorczej 2010-08-25 100 0,0005% 100 0,0005%