RELACJE INWESTORSKIE

Akcjonariat Spółki

  • kapitał zakładowy – 30.164.431.50 PLN
  • ilość akcji – 20.109.621 akcji zwykłych na okaziciela
  • wartość nominalna jednej akcji – 1,50 PLN
  • akcje Spółki od 12 marca 1998 roku notowane na GPW S.A. w Warszawie. Kapitał zakładowy Spółki tworzy 20 109 621 akcji, w tym:
Serii A 615 400 akcji
Serii B 1 020 000 akcji
Serii C 864 600 akcji
Serii D 1 430 665 akcji
Serii E 4 333 000 akcji
Serii F 4 251 574 akcji
Serii G 7 594 382 akcji

Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów w kapitale zakładowym Spółki

Lp. Akcjonariusze Data zmiany Liczba akcji [szt.] Udział Liczba głosów [szt.] Udział
1 OP Invest Sp. z o.o. 2021-03-31 5 765 246 28,6690% 5 765 246 28,6690%
2 Adam Żyła 2021-07-02 3 366 900 16,7427% 3 366 900 16,7427%
3 PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny 2021-03-31 2 065 743 10,2724% 2 065 743 10,2724%
4 Marcin Wąsiel 2021-07-02 1 512 000 7,5187% 1 512 000 7,5187%
5 Leszek Walczyk 2021-03-31 1 230 578 6,1193% 1 230 578 6,1193%
6 Pozostali Akcjonariusze 2021-03-31 6 169 154 30,6776% 6 169 154 30,6776%
Ogółem 20 109 621 100,0000% 20 109 621 100,0000%

Akcje Spółki będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących

Lp. Wyszczególnienie Data zmiany Liczba akcji [szt.] Udział Liczba głosów [szt.] Udział
1 Leszek Walczyk – Wiceprezes Zarządu 2021-03-31 1 230 578 6,1193% 1 230 578 6,1193%
2 Zbigniew Ronduda – Prezes Zarządu 2021-03-31 732 000 3,6400% 732 000 3,6400%
3 Ryszard Pisarski – Wiceprezes Zarządu 2021-03-31 732 000 3,6400% 732 000 3,6400%
4 Jacek Jaroszek – Członek Rady Nadzorczej 2021-03-31 70 000 0,3480% 70 000 0,3480%
5 Kazimierz Kwiecień – Przewodniczący Rady Nadzorczej 2021-03-31 100 0,0005% 100 0,0005%