RELACJE INWESTORSKIE

Akcjonariat

  • kapitał zakładowy – 30.996.181.50 PLN
  • ilość akcji – 20.664.121 akcji zwykłych na okaziciela
  • wartość nominalna jednej akcji – 1,50 PLN
  • akcje Spółki od 12 marca 1998 roku notowane na GPW S.A. w Warszawie. Kapitał zakładowy Spółki tworzy 20 664 121 akcji, w tym:
Serii A 615 400 akcji
Serii B 1 020 000 akcji
Serii C 864 600 akcji
Serii D 1 430 665 akcji
Serii E 4 333 000 akcji
Serii F 4 251 574 akcji
Serii G 8 148 882 akcji

Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów w kapitale zakładowym Spółki

Lp. Akcjonariusze Data zmiany Liczba akcji [szt.] Udział Liczba głosów [szt.] Udział
1 OP Invest Sp. z o.o. 2016-05-17 5 765 246 27,8998% 5 765 246 27,8998%
2 Adam Żyła 2020-01-27 3 100 000 15,0018% 3 100 000 15,0018%
3 PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny 2013-07-23 2 065 743 9,9968% 2 065 743 9,9968%
4 Marcin Wąsiel 2016-01-07 1 491 982 7,2202% 1 491 982 7,2202%
5 Leszek Walczyk 2019-05-31 1 140 578 5,5196% 1 140 578 5,5196%
6 Bank Handlowy w Warszawie S.A. 2019-06-19 309 415 1,4974% 309 415 1,4974%
7 Pozostali Akcjonariusze 2020-01-27 6 082 554 29,4353% 6 082 554 29,4353%
 8 ODLEWNIE POLSKIE S.A. *)  2019-06-19 1 010 000 4,8877% 1 010 000 4,8877%
Ogółem 20 664 121 100,0000% 20 664 121 100,0000%

*) akcje własne Spółki nabyte na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6.05.2019 r.

Akcje Spółki będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących

Lp. Wyszczególnienie Data zmiany Liczba akcji [szt.] Udział Liczba głosów [szt.] Udział
1 Leszek Walczyk – Wiceprezes Zarządu 2019-05-31 1 140 578 5,5196% 1 140 578 5,5196%
2 Zbigniew Ronduda – Prezes Zarządu 2019-05-31 642 000 3,1068% 642 000 3,1068%
3 Ryszard Pisarski – Wiceprezes Zarządu 2019-05-31 642 000 3,1068% 642 000 3,1068%
4 Kazimierz Kwiecień – Przewodniczący Rady Nadzorczej 2010-08-25 100 0,0005% 100 0,0005%