DOTACJE

Wzrost kompetencji Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Komponentów Odlewniczych w zakresie automatyzacji i robotyzacji procesowej

Projekt „Wzrost kompetencji Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Komponentów Odlewniczych w zakresie automatyzacji i robotyzacji procesowej” – współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. Umowa Nr POIR.02.01.00-00-0018/15-00.

CEL

Rozwój infrastruktury i kompetencji Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Komponentów Odlewniczych (OBRKO) do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w celu wdrażania innowacji procesowych i produktowych w Spółce Akcyjnej Odlewnie Polskie.

ZAKRES

Dla realizacji złożonego celu, projekt obejmuje swoim zakresem następujące działania:

  • wyposażenie nowych pracowni OBRKO i rozwój istniejących w innowacyjne aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne służące prowadzeniu prac B+R,
  • przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych w zakresie testowania i walidacji nowych i ulepszonych procesów wytwarzania komponentów odlewniczych (produktów), wykorzystując innowacyjne wyposażenie nabyte w projekcie.

ODLEWNIE POLSKIE S.A.
Aleja Wyzwolenia 70
27-200 Starachowice
Województwo Świętokrzyskie, Powiat Starachowice, Gmina Starachowice
Miejscowość Starachowice, Obszar miejski

Efektem realizacji projektu będzie:

a) Innowacja produktowa

Odlewy poddane obróbce skrawaniem (FMS)
Odlewy wysokojakościowe o specjalnych wymaganiach dot. badań radiologicznych

b) Innowacja procesowa

Wysokowydajny zautomatyzowany proces obróbki skrawaniem CNC odlewów (system FMS)
Zrobotyzowany proces odcinania odlewów od układów wlewowych
Stabilny automatyczny proces modyfikacji dynamicznej z oceną jakości metalograficznej żeliwa
Zarządzanie jakością w procesie obróbki skrawaniem CNC (FMS)
Zarządzanie energią w odlewni.

Całkowita wartość projektu wynosi 12.732.000,00 PLN
Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 12.612.000,00 PLN

01.08.2016 – 31.12.2020