RELACJE INWESTORSKIE

INFORMACJE FINANSOWE

Pobierz plik do edycji
Lp. Wybrane dane finansowe Spółki ODLEWNIE
POLSKIE S.A.
jedn. 2017r. 2018r. 2019r. 2020r. 2021r. dynamika 2018/ 2017 dynamika 2019/ 2018 dynamika 2020/ 2019 dynamika 2021/ 2020
1 Przychody netto ze sprzedaży tys. zł 168300 198932 200102 150985 219426 118,20% 100,59% 75,45% 145,33%
2 Zysk (strata) z działalności operacyjnej tys. zł 13286 18090 24139 16570 24485 136,16% 133,44% 68,64% 147,77%
3 Zysk (strata) brutto tys. zł 12345 18337 23838 17691 24848 148,54% 130,00% 74,21% 140,46%
4 Zysk (strata) netto tys. zł 9866 14936 18836 13869 20052 151,39% 126,11% 73,63% 144,58%
5 Przepływy operacyjne tys. zł 20159 25584 20819 16070 26404 126,91% 81,38% 77,19% 164,31%
6 Amortyzacja tys. zł 8548 9331 10237 10894 10064 109,16% 109,71% 106,42% 92,38%
7 EBITDA tys. zł 21834 27421 34376 27464 34548 125,59% 125,36% 79,89% 125,79%
8 Aktywa tys. zł 98573 108814 110590 110939 142008 110,39% 101,63% 100,32% 128,01%
9 Kapitał własny tys. zł 57843 66780 76896 84717 98430 115,45% 115,15% 110,17% 116,19%
10 Kapitał zakładowy tys. zł 30996 30996 30996 30996 30164 100,00% 100,00% 100,00% 97,32%
11 Zobowiązania długoterminowe tys. zł 31 3061 2200 0 0 9874,19% 71,87% 0,00%
12 Zobowiązania krótkoterminowe tys. zł 31157 26343 19992 17281 34596 84,55% 75,89% 86,44% 200,20%
13 Liczba akcji na koniec okresu szt. 20664121 20664121 20664121 20664121 20109621 100,00% 100,00% 100,00% 97,32%
14 Zysk (strata) netto na 1 akcję 0,48 0,72 0,91 0,67 1,00 150,58% 126,11% 73,63% 148,57%
15 Wartość księgowa na 1 akcję 2,94 3,31 3,91 4,19 4,89 112,65% 118,14% 107,15% 116,76%
16 Wskaźnik rentowności netto % 5,86 7,51 9,41 9,19 9,14 128,08% 125,37% 97,58% 99,49%