RELACJE INWESTORSKIE

INFORMACJE FINANSOWE

Pobierz plik do edycji
Wybrane dane finansowe Spółki ODLEWNIE POLSKIE S.A. jed. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r. dynamika 2019/
2018
dynamika 2020/
2019
dynamika 2021/
2020
dynamika 2022/
2021
dynamika 2023/2022
Przychody netto ze sprzedaży tys.zł 200102 150985 219426 290322 267950 100,59% 75,45% 145,33% 132,31% 92,29%
Zysk (strata) z działalności operacyjnej tys.zł 24 139 16 570 24 485 38 074 47 461 133,44% 68,64% 147,77% 155,50% 124,65%
Zysk (strata) brutto tys.zł 23838 17691 24848 38680 43127 130,00% 74,21% 140,46% 155,67% 111,50%
Zysk (strata) netto tys.zł 18836 13869 20052 30903 34939 126,11% 73,63% 144,58% 154,11% 113,06%
Przepływy operacyjne tys.zł 20819 16070 26404 21385 56148 81,38% 77,19% 164,31% 80,99% 262,56%
Amortyzacja tys.zł 10237 10894 10064 8700 10974 109,71% 106,42% 92,38% 86,45% 126,14%
EBITDA tys.zł 34376 27464 34548 46774 58435 125,36% 79,89% 125,79% 135,39% 124,93%
Aktywa tys.zł 110 590 110 939 142 008 182 416 184 429 101,63% 100,32% 128,01% 128,45% 101,10%
Kapitał własny tys.zł 76896 84 717 98 430 120 147 144 642 115,15% 110,17% 116,19% 122,06% 120,39%
Kapitał zakładowy tys.zł 30996 30996 30164 30164 30164 100,00% 100,00% 97,32% 100,00% 100,00%
Zobowiązania długoterminowe tys.zł 2200 0 0 0 0 71,87% 0,00%
Zobowiązania krótkoterminowe tys.zł 19992 17281 34596 49923 28045 75,89% 86,44% 200,20% 144,30% 56,18%
Liczba akcji na koniec okresu szt. 20664121 20664121 20109621 20109621 20109621 100,00% 100,00% 97,32% 100,00% 100,00%
Zysk (strata) netto na 1 akcję 0,67 1,00 1,54 1,74 126,11% 73,63% 148,57% 154,11% 113,23%
Wartość księgowa na 1 akcję 3,91 4,19 4,89 5,97 7,19 118,14% 107,15% 116,76% 122,06% 120,34%
Wskaźnik rentowności netto % 9,41 9,19 9,14 10,64 13,04 125,37% 97,58% 99,49% 116,48% 122,50%