RELACJE INWESTORSKIE

INFORMACJE FINANSOWE

Pobierz plik do edycji
Lp. Wybrane dane finansowe Spółki ODLEWNIE POLSKIE S.A. jednostka 2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 2019r. dynamika 2016/2015 dynamika 2017/2016 dynamika 2018/2017 dynamika 2019/2018
1 Przychody netto ze sprzedaży tys. zł 136719 138160 168300 101,05% 121,82%
2 Zysk (strata) z działalności operacyjnej tys. zł 13354 15175 13286 113,64% 87,55%
3 Zysk (strata) brutto tys. zł 14372 15697 12345 109,22% 78,65%
4 Zysk (strata) netto tys. zł 11916 12656 9866 106,21% 77,96
5 Przepływy operacyjne tys. zł 13977 17814 20159 127,45% 113,16%
6 Amortyzacja tys. zł 6817 7702 8548 112,98% 110,98%
7 EBITDA tys. zł 20171 22878 21834 113,42% 95,44%
8 Aktywa tys. zł 80397 90613 98573 112,71% 108,78%
9 Kapitał własny tys. zł 43594 54911 57843 125,96% 105,34%
10 Kapitał zakładowy tys. zł 61992 30996 30996 50,00% 100,00%
11 Zobowiązania długoterminowe tys. zł 5266 1861 31 35,34% 1,67%
12 Zobowiązania krótkoterminowe tys. zł 18884 24305 31157 128,71% 128,19%
13 Liczba akcji na koniec okresu szt. 20664121 20664121 20664121 100% 100,00%
14 Zysk (strata) netto na 1 akcję 0,58 0,61 0,48 105,17% 78,69%
15 Wartość księgowa na 1 akcję 2,11 2,73 2,94 129,38% 107,69%
16 Wskaźnik rentowności netto % 8,72 9,16 5,86 105,05% 63,97%
Istotne zdarzenia nietypowe mające wpływ na wynik netto danego okresu
2015 r. – rozwiązanie rezerwy utworzonej w 2014 r. na podatek dochodowy od osób prawnych wraz z należnymi odsetkami
w łącznej kwocie 3.559 tys. zł