RELACJE INWESTORSKIE

INFORMACJE FINANSOWE

Pobierz plik do edycji
Lp. Wybrane dane finansowe Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE jed. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. dynamika 2016/2015 dynamika 2017/2016 dynamika 2018/2017 dynamika 2019/2018
1 Przychody netto ze sprzedaży tys. zł 136 719 138 160 168 300 198 932 200 102 101,05% 121,82% 118,20% 100,59%
2 Zysk (strata) z działalności operacyjnej tys. zł 13 354 15 175 13 286 18 090 24 139 113,64% 87,55% 136,16% 133,44%
3 Zysk (strata) brutto tys. zł 14 372 15 697 12 345 18 337 23 838 109,22% 78,65% 148,54% 130,00%
4 Zysk (strata) netto tys. zł 11 916 12 656 9 866 14 936 18 836 106,21% 77,96% 151,39% 126,11%
5 Przepływy operacyjne tys. zł 13 977 17 814 20 159 25 584 20 819 127,45% 113,16% 126,91% 81,38%
6 Amortyzacja tys. zł 6 817 7 702 8 548 9 331 10 237 112,98% 110,98% 109,16% 109,71%
7 EBITDA tys. zł 20 171 22 878 21 834 27 421 34 376 113,42% 95,44% 125,59% 125,36%
8 Aktywa tys. zł 80 397 90 613 98 573 108 814 110 590 112,71% 108,78% 110,39% 101,63%
9 Kapitał własny tys. zł 43 594 54 911 57 843 66 780 76 896 125,96% 105,34% 115,45% 115,15%
10 Kapitał zakładowy tys. zł 61 992 30 996 30 996 30 996 30 996 50,00% 100,00% 100,00% 100,00%
11 Zobowiązania długoterminowe tys. zł 5 266 1 861 31 3 061 2 200 35,34% 1,67% 9874,19% 71,87%
12 Zobowiązania krótkoterminowe tys. zł 18 884 24 305 31 157 26 343 19 992 128,71% 128,19% 84,55% 75,89%
13 Liczba akcji na koniec okresu szt. 20 664 121 20 664 121 20 664 121 20 664 121 20 664 121 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
14 Zysk (strata) netto na 1 akcję 0,58 0,61 0,48 0,72 0,91 105,17% 78,69% 150,58% 126,11%
15 Wartość księgowa na 1 akcję 2,11 2,73 2,94 3,31 3,91 129,38% 107,69% 112,65% 118,14%
16 Wskaźnik rentowności netto % 8,72 9,16 5,86 7,51 9,41 105,05% 63,97% 128,16% 125,30%

Istotne zdarzenia nietypowe mające wpływ na wynik netto danego okresu:
2015 r. – rozwiązanie rezerwy utworzonej w 2014 r. na podatek dochodowy od osób prawnych wraz z należnymi odsetkami w łącznej kwocie 3 559 tys. zł