RELACJE INWESTORSKIE

NWZ – 18.02.2011 r.

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18.02.2011 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 lutego 2011 r.
Opinia projektów Uchwał przez Radę Nadzorczą
Projekty Uchwał
Projektowane zmiany w Statucie Spółki
Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki po zmianach
Formularz pełnomocnictwa
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów