RELACJE INWESTORSKIE

ZWZ – 16.05.2013 r.

Uchwały podjęte na ZWZ
Oświadczenie o odstąpieniu przez Spółkę od stosowania zasad “Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki
Sprawozdanie finansowe Spółki za 2012 rok
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
Oświadczenie o stosowaniu zasad Dobrych Praktyk w 2012 roku
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2012 rok
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie projektów uchwał na ZWZ
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2012 rok
Projekty uchwał ZWZ Spółki
Formularz pełnomocnictwa
Informacja o ogólnej liczbie głosów na ZWZ Spółki