TECHNOLOGIA

Pracownie kontroli jakości

Pracownia prześwietleń odlewów

 • tomografia przy pomocy tomografu komputerowego firmy NIKON model M2 do prześwietlania odlewów, wyposażonego w lampę Xray 450 KV oraz detektory płaski i liniowy,
 • badania ultradźwiękowe z wykorzystaniem defektoskopu ultradźwiękowego Olimpus Omniscan SX.

Pracownia wytrzymałościowa i struktury metalu

 • badania wytrzymałościowe (Rm, Re, A5, Z, HB, HRc, KCU, KCV) m. in. na urządzeniu Z250 firmy ZWICK/ ROELL,
 • badanie struktury metalu przy pomocy mikroskopu metalograficznego z oprogramowaniem – Inverted Matallurgical Microscope ECLIPSE MA100 – produkcji NIKON JAPAN, model ECLIPSE MA 100, oprogramowanie NIS-BR stroboskopowy NICON,
 • szczegółowe badanie struktury metalu na cyfrowym skaningowym mikroskopie elektronowym VEGA3 LMH firmy TESCAN, wyposażonym w system mikroanalizy rentgenowskiej EDS produkcji OXFORD Instruments. Maksymalne powiększenie mikroskopowe 1000000x.

Pracownia badania składu chemicznego

 • badania spektrometrem emisyjnym Hilger Analitycal typu E980C z oprogramowaniem analitycznym PC-PLUS, z wykorzystaniem poczty pneumatycznej umożliwiającej pneumatyczne podawanie próbek do badań z rejonu pieca OTTO – JUNKER do laboratorium,
 • szybka analiza składu chemicznego (30 pierwiastków) tworzywa odlewniczego oraz materiałów wsadowych na:

Pracownia pomiarowa

 • skaner optyczny – model ATOS II firmy GOM do pomiarów odlewów i omodelowań odlewniczych,
 • badania wymiarowe na urządzeniu 3D LH 87 Wenzel

Pracownia mas formierskich

Wykonywane są badania podstawowych parametrów masy formierskiej:

 • wytrzymałość na ściskanie masy formierskiej,
 • wytrzymałość na rozciąganie masy formierskiej,
 • wilgotność,
 • zagęszczalność,
 • analiza sitowa,
 • straty prażenia,
 • badanie gliny aktywnej
tomograf