RAPORTY OKRESOWE

roczny 2021

RR 2021

Sprawozdanie finansowe za 2021 r.

Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.

Sprawozdanie z działalności Spółki za 2021 rok

Oświadczenie Zarządu Spółki w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok.

Informacja Zarządu w sprawie dokonania wyboru firmy audytorskiej.

Ocena Rady Nadzorczej Sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.

Ocena Rady Nadzorczej Sprawozdania z działalności Spółki za 2021 r.

Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie powołania, funkcjonowania i składu Komitetu Audytu.

Sprawozdanie biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe za 2021 rok.