RAPORTY OKRESOWE

roczny 2020

SA-R 2020

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok

Sprawozdanie finansowe za 2020r.:

  • bilans,
  • rachunek zysków i strat,
  • zestawienie zmian w kapitale własnym,
  • rachunek przepływów pieniężnych,

Oświadczenie na temat informacji niefinansowych  za 2020r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2020 rok.

Pismo Prezesa Zarządu Spółki do Akcjonariuszy.

Oświadczenie Zarządu Spółki w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok.

Informacja Zarządu w sprawie dokonania wyboru firmy audytorskiej.

Ocena Rady Nadzorczej Sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki.

Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie powołania, funkcjonowania i składu Komitetu Audytu.

Sprawozdanie biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe za 2020 rok.