RAPORTY OKRESOWE

roczny 2015

SA-R 2015
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok
Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2015 rok
Pismo Prezesa Zarządu Spółki do Akcjonariuszy
Oświadczenie Zarządu Spółki w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok
Oświadczenie Zarządu Spółki o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdania finansowego za 2015 r
Oświadczenie Zarządu Spółki o stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego w 2015 r.
Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2015 rok
Opinia biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe za 2015 rok