RAPORTY OKRESOWE

roczny 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 r.
SA-R 2012
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok
Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
Oświadczenie Zarządu o rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok
Oswiadczenie Zarządu o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdania finansowego za 2012 rok
Oświadczenie o stosowaniu zasad Dobrych Praktyk w 2012 roku
Raport z badania sprawozdania finansowego za 2012 rok
Ppinia podmiotu badającego sprawozdanie finansowe za 2012 r.