2011.04.29
Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach przy Alei Wyzwolenia 70, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000024126, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 w zw. z art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z §28 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 31 maja 2011 roku o godz.1100 w siedzibie Spółki w Starachowicach przy ul. Aleja Wyzwolenia 70
Porządek obrad wyżej wymienionego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie listy obecności.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2010. 7.Złożenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności jako organu Spółki za okres od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku, w tym obejmujące: ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2010.
8.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.
9.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.
10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010.
11.Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku.
12.Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku.
13.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia