2011.01.20
Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach przy Alei Wyzwolenia 70, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000024126, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 w zw. z art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z §28 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 18 lutego 2011 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Starachowicach przy ul. Aleja Wyzwolenia 70.
Porządek obrad wyżej wymienionego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Sporządzenie listy obecności.

4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5.Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.

6.Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany § 5 pkt. 15 w Statucie Spółki,

b) zmiany § 15 ust. 2a w Statucie Spółki,

c) zmiany § 28 ust. 2, 3 i 4 w Statucie Spółki,

d) przyjęcia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki.

7.Zamknięcie obrad