ZAPYTANIE OFERTOWE Prace B+R – Podwykonawstwo do Wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie technologii topienia i obróbki pozapiecowej żeliwa sferoidalnego umocnionego krzemem, eliminującej skłonność do tworzenia grafitu Chunky oraz porowatości odlewów, gwarantującej stabilność ich właściwości użytkowych”w ramach konkursu 6/1.1.1/2019 –„Szybka ścieżka”, Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia są prace badawczo-rozwojowe w zakresie Podwykonawstwo -jednostka naukowa.

Zobacz cały dokument

Załącznik nr 2 zmieniony – projekt umowy