Starachowice, dnia 30.03.2015 r.

Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe

Spółka Akcyjna Odlewnie Polskie z siedzibą w Starachowicach zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia dotyczącego zakupu FeCrHC – żelazochromu wysokowęglowego w ilości 2,9 Mg na realizacją Zadania 2 (Op – Inne koszty operacyjne), w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji komponentów odlewanych z żeliwa specjalnego do pracy w ekstremalnych warunkach zużycia ściernego”, zgodnie z zawartą umową z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie a Spółką o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Programu Badań Stosowanych, Ścieżka B „Materiały i technologie materiałowe”.

Dane zamawiającego:

Odlewnie Polskie S.A.

27-200 Starachowice, ul. Aleja Wyzwolenia 70

tel. 41 275 86 00

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup FeCrHC – żelazochromu wysokowęglowego

w ilości 2,9 Mg

Wymagania zamawiającego stawiane oferentowi

Oferta powinna zawierać:

 1. Cenę z dostawą do siedziby zamawiającego
 2. Termin płatności
 3. Termin ważności oferty (nie krótszy niż do 30 kwietnia 2015 r.)
 4. Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta w jego imieniu. Do oferty należy załączyć dokument potwierdzający uprawnienia do reprezentowania oferenta.

Ponadto wymagane jest:

 1. Potwierdzenie realizacji zamówienia
 2. Załączenie do dostawy atestu materiałowego lub oświadczenia o zgodności z zamówieniem

Termin realizacji zamówienia

23 kwietnia 2015 r.

Tryb oceny ofert:

– ocenę ofert przeprowadza Komisja,

– Komisja bada oferty pod względem ich zgodności z zapytaniem ofertowym,

– spośród otrzymanych ofert Komisja wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie niżej wymienionych kryteriów oceny; wybór dokonany przez Komisję podlega zatwierdzeniu przez zamawiającego,

Kryteria oceny ofert:

 1. 70 % – cena (maksymalna ilość punktów do uzyskania 70),
 2. 30 % –  termin płatności (maksymalna ilość punktów do uzyskania 30).

Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów:

 1. a) Kryterium ceny

Kryterium ceny oferty będzie rozpatrywane na podstawie ceny netto podanej przez oferenta. Punkty przyznane poszczególnym ofertom będą obliczane w następujący sposób:

– pozyskana oferta o najniższej cenie otrzymuje 70 punktów; cena ta staje się oceną

bazową dla oceny pozostałych ofert,

– punkty przyznane każdej ofercie o cenie wyższej będą wyliczane według poniższego

wzoru:

P = 140 – 70 x O:ON

gdzie:

P –  ilość przyznanych punktów za cenę, zaokrąglona do pełnych jedności,

ON – cena bazowa (najniższa),

O – cena oferowana (wyższa od ceny bazowej),

W przypadku wyniku ujemnego, oferent otrzyma 0 punktów.

 1. Kryterium warunków płatności

Punkty przyznane poszczególnym ofertom będą obliczane w następujący sposób:

Termin płatności:

 • do 7 dni od dostawy              –       0 punktów
 • od 8 do 14 dni od dostawy    –     10 punktów
 • od 15 do 21 dni od dostawy  –     20 punktów
 • powyżej 21  dni od dostawy  –     30 punktów

Składanie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty

– oferty należy składać w siedzibie zamawiającego do dnia 13.04.2015 r.

– wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 14.04.2015 r.

– z przebiegu wyboru najkorzystniejszej oferty Komisja sporządzi protokół, w którym wskaże wybraną ofertę.

Postanowienia końcowe

– zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadku gdy nie złożono żadnej oferty spełniającej określone wyżej kryteria,

– zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyn,

– organizator oraz uczestnik postępowania może żądać unieważnienia postępowania jeżeli strony postępowania, inny uczestnik lub osoba działająca w porozumieniu z nimi wpłynęły na wynik postępowania w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami; uprawnienie to wygasa z upływem miesiąca od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o zaistnieniu przyczyny unieważnienia, nie później jednak niż z upływem roku od zawarcia umowy

– ogłoszenie zapytanie ofertowe, wyniki postępowania zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki oraz na tablicy ogłoszeń Spółki,

– postępowanie nie podlega rygorowi ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo Zamówień Publicznych,

– osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są:

Marek Sokolnicki –  Członek Komisji tel. (41) 275 86 31

Wojciech Krześniak – Członek Komisji  tel. (41) 275 86 58

Przewodniczący Komisji

Jacek Wojtan