2010.07.01
W dniu 30 czerwca 2010 roku Spółka wypowiedziała: 1.Umowę o pełnienie funkcji Sponsora akcji Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach zawartą pomiędzy Trigon Dom Maklerski S.A. a Spółką Akcyjną ODLEWNIE POLSKIE w dniu 01 lipca 2001 roku. Umowa ta ulegnie rozwiązaniu po upływie dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia, to jest z dniem 31 sierpnia 2010 roku. 2.Umowę o pełnienie funkcji Animatora Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dla akcji Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach zawartą pomiędzy Trigon Dom Maklerski S.A. a a Spółką Akcyjną ODLEWNIE POLSKIE w dniu 17 listopada 2000 roku . Umowa ta ulegnie rozwiązaniu po upływie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, to jest z dniem 30 września 2010 roku