dotyczącego zakupu surówki specjalnej w ilości 61 Mg na realizację Zadań 9 – 13 (kategoria kosztów 6 – Koszty operacyjne), w ramach projektu „Badania i opracowanie techniki wytwarzania innowacyjnego wysokojakościowego żeliwa ausferytycznego” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii).

W dniu 12.08.2013 r. na posiedzeniu Komisji do przeprowadzenia wewnętrznych postępowań o udzielenie zamówień na zakup towarów i usług związanych z realizacją projektu pod nazwą „Badania i opracowanie techniki wytwarzania innowacyjnego wysokojakościowego żeliwa ausferytycznego” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu surówki specjalnej w ilości 61 Mg na realizację Zadań 9 – 13 (kategoria kosztów 6 – Koszty operacyjne).

Komisja wybrała ofertę złożoną przez FERRUS Sp. z o.o., ul. Otawska 12,

04 – 836 Warszawa, która to oferta uzyskała 100 punktów na 100 możliwych.

 

Przewodniczący Komisji

Adam Nowak