Starachowice, dnia 22.04.2016 r.

 

 

Wyniki postępowania ofertowego

 

dotyczące zakupu  FeMo żelazomolibdenu w ilości 210 kg na realizację Zadania 4 (Op – Inne koszty operacyjne), w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji komponentów odlewanych z żeliwa specjalnego do pracy w ekstremalnych warunkach zużycia ściernego”, zgodnie z zawartą umową z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie a Spółką o dofinansowanie w formie dotacji w ramach „Programu Badań Stosowanych”, Ścieżka B „Materiały i technologie materiałowe”.

W dniu 22.04.2016 r. na posiedzeniu Komisji do przeprowadzenia wewnętrznych postępowań o udzielenie przez Spółkę zamówień na zakup towarów i usług związanych z realizacją projektu pod nazwą „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji komponentów odlewanych z żeliwa specjalnego do pracy w ekstremalnych warunkach zużycia ściernego”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu FeMo żelazomolibdenu w ilości 210 kg na realizację Zadania 4  (Op – Inne koszty operacyjne).

Komisja wybrała ofertę złożoną przez BAMAX Poland Sp. z o.o., ul. Szkolna 15,

47 – 225 Kędzierzyn Koźle, jako oferty która uzyskała największą liczbę 100 punktów na 100 możliwych.

 

 

Przewodniczący Komisji

 

 

Jacek Wojtan