Starachowice, dnia 14.04.2015 r.

 

Wyniki postępowania ofertowego

 

dotyczące zakupu  Cu – złomu miedzi w ilości 40 kg na realizację Zadania 2 (Op – Inne koszty operacyjne), w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji komponentów odlewanych z żeliwa specjalnego do pracy w ekstremalnych warunkach zużycia ściernego”, zgodnie z zawartą umową z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie a Spółką o dofinansowanie w formie dotacji w ramach „Programu Badań Stosowanych”, Ścieżka B „Materiały i technologie materiałowe”.

W dniu 14.04.2015 r. na posiedzeniu Komisji do przeprowadzenia wewnętrznych postępowań o udzielenie przez Spółkę zamówień na zakup towarów i usług związanych z realizacją projektu pod nazwą „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji komponentów odlewanych z żeliwa specjalnego do pracy w ekstremalnych warunkach zużycia ściernego”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu

Cu – złomu miedzi w ilości 40 kg na realizację Zadania 2  (Op – Inne koszty operacyjne).

Komisja wybrała ofertę złożoną przez CERPOL S.C., Jajszczak C. i Jajszczak R., Jajszczak M., Chocimów 75 C, 27 – 415 Kunów, która to oferta uzyskała 100 punktów na 100 możliwych.

 

Przewodniczący Komisji

 

 

Jacek Wojtan