2010.07.01
W dniu 30 czerwca 2010 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru biegłego rewidenta. Podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za 2010 r. oraz przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2010 r. jest Spółka Auxilium Audyt Krystyna Adamus, Jadwiga Faron Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie, Al. Pokoju 84, 31-564 Kraków, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 3436.