2010.06.18
W dniu 18 czerwca 2010 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE, które zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009, udzieliło wszystkim Członkom Zarządu: Panu Zbigniewowi Rondudzie, Panu Leszkowi Walczykowi, Panu Ryszardowi Pisarskiemu i wszystkim Członkom Rady Nadzorczej: Panu Jackowi Jaroszkowi, Pani Marii Chmielewskiej, Pani Józefie Famielec, Pani Ewie Majkowskiej, Panu Romanowi Wronie absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku, dokonało sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2009 i 2008 oraz wobec konieczności dostosowania zapisów Regulaminu Walnego Zgromadzenia do obowiązujących przepisów Kodeksu Spółek Handlowych dokonało zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.