W poniższej tabeli podane zostały okresy zamknięte* na nabywanie oraz zbywanie akcji Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE  przez osoby mające dostęp do informacji poufnych. Okresy zamknięte wynikają z terminów raportów okresowych, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 01/2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku.

 

 

L.p.

 

Rodzaj raportu

 

Data przekazania

 

Okres zamknięty

 

 

1.

 

raport roczny za rok 2016

 

 

24.04.2017 r.

 

od 25.03.2017 r. do 24.04.2017 r.

 

2.

 

raport za I kwartał 2017 r.

 

12.05.2017 r.

 

od 12.04.2017 r. do  12.05.2017 r.

 

 

3.

 

raport za I półrocze 2017 r.

 

18.09.2017 r.

 

od 19.08.2017 r. do  18.09.2017 r.

 

 

4.

 

raport za III kwartał 2017 r.

 

13.11.2017 r.

 

od 14.10.2017 r. do  13.11.2017 r.

 

 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR) wprowadza pojęcie tzw. okresów zamkniętych.

Zgodnie z art. 19 ust. 11 osoba pełniąca obowiązki zarządcze w Spółce (tj. członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu) nie mogą dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych, lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem raportu okresowego.

Zgodnie z art. 19 ust. 12 Rozporządzenia MAR w okolicznościach określonych w przepisach, Spółka może zezwolić osobie pełniącej obowiązki zarządcze na dokonywanie transakcji na jej rachunek lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego.

Jednocześnie, zgodnie z Rozporządzeniem MAR, osobom mającym dostęp do informacji poufnej, przed jej opublikowaniem, zakazane jest w szczególności:

  • wykorzystanie informacji poufnych,
  • ujawnianie informacji poufnych osobom i podmiotom nieuprawnionym,
  • udzielanie rekomendacji lub nakłanianie do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
  • dokonywanie transakcji na papierach wartościowych emitowanych przez Spółkę oraz instrumentach finansowych z nimi powiązanych, usiłowanie dokonania takich transakcji, jak również modyfikowanie lub anulowanie zleceń po wejściu w posiadanie informacji poufnych.

Od 3 lipca 2016 r., w wyniku obowiązywania Rozporządzenia MAR, okres zamknięty trwa 30 dni kalendarzowych przed publikacją raportu okresowego.

 

pobierz plik