Starachowice, dnia 30.03.2015 r.

Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe

Spółka Akcyjna Odlewnie Polskie z siedzibą w Starachowicach zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia dotyczącego zakupu nawęglacza grafitowego w ilości 150 kg na realizacją Zadania 2 (Op – Inne koszty operacyjne), w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji komponentów odlewanych z żeliwa specjalnego do pracy w ekstremalnych warunkach zużycia ściernego”, zgodnie z zawartą umową z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie a Spółką o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Programu Badań Stosowanych, Ścieżka B „Materiały i technologie materiałowe”.

Dane zamawiającego:

Odlewnie Polskie S.A.

27-200 Starachowice, ul. Aleja Wyzwolenia 70

tel. 41 275 86 00

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup nawęglacza grafitowego (o zawartości C min 97% i S max 0,2 %) w ilości 150 kg

Wymagania zamawiającego stawiane oferentowi

Oferta powinna zawierać:

 1. Cenę z dostawą do siedziby zamawiającego
 2. Skład chemiczny
 3. Termin płatności
 4. Termin ważności oferty (nie krótszy niż do 30 kwietnia 2015 r.)
 5. Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta w jego imieniu. Do oferty należy załączyć dokument potwierdzający uprawnienia do reprezentowania oferenta.

Ponadto wymagane jest:

 1. Potwierdzenie realizacji zamówienia
 2. Załączenie do dostawy atestu materiałowego lub oświadczenia o zgodności z zamówieniem

Termin realizacji zamówienia

23 kwietnia 2015 r.

Tryb oceny ofert:

– ocenę ofert przeprowadza Komisja,

– Komisja bada oferty pod względem

Kryteria oceny ofert:

 1. 70 % – cena (maksymalna ilość punktów do uzyskania 70),
 2. 30 % –  termin płatności (maksymalna ilość punich zgodności z zapytaniem ofertowym,
 3. – spośród otrzymanych ofert Komisja wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie niżej wymienionych kryteriów oceny; wybór dokonany przez Komisję podlega zatwierdzeniu przez zamawiającego,
 4. któw do uzyskania 30).

Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów:

 1. a) Kryterium ceny

Kryterium ceny oferty będzie rozpatrywane na podstawie ceny netto podanej przez oferenta. Punkty przyznane poszczególnym ofertom będą obliczane w następujący sposób:

– pozyskana oferta o najniższej cenie otrzymuje 70 punktów; cena ta staje się oceną

bazową dla oceny pozostałych ofert,

– punkty przyznane każdej ofercie o cenie wyższej będą wyliczane według poniższego

wzoru:

P = 140 – 70 x O:ON

gdzie:

P –  ilość przyznanych punktów za cenę, zaokrąglona do pełnych jedności,

ON – cena bazowa (najniższa),

O – cena oferowana (wyższa od ceny bazowej),

W przypadku wyniku ujemnego, oferent otrzyma 0 punktów.

 1. Kryterium warunków płatności

Punkty przyznane poszczególnym ofertom będą obliczane w następujący sposób:

Termin płatności:

 • do 7 dni od dostawy              –       0 punktów
 • od 8 do 14 dni od dostawy    –     10 punktów
 • od 15 do 21 dni od dostawy  –     20 punktów
 • powyżej 21  dni od dostawy  –     30 punktów

Składanie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty

– oferty należy składać w siedzibie zamawiającego do dnia 13.04.2015 r.

– wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 14.04.2015 r.

– z przebiegu wyboru najkorzystniejszej oferty Komisja sporządzi protokół, w którym wskaże wybraną ofertę.

Postanowienia końcowe

– zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadku gdy nie złożono żadnej oferty spełniającej określone wyżej kryteria,

– zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyn,

– organizator oraz uczestnik postępowania może żądać unieważnienia postępowania jeżeli strony postępowania, inny uczestnik lub osoba działająca w porozumieniu z nimi wpłynęły na wynik postępowania w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami; uprawnienie to wygasa z upływem miesiąca od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o zaistnieniu przyczyny unieważnienia, nie później jednak niż z upływem roku od zawarcia umowy

– ogłoszenie zapytanie ofertowe, wyniki postępowania zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki oraz na tablicy ogłoszeń Spółki,

– postępowanie nie podlega rygorowi ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo Zamówień Publicznych,

– osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są:

Marek Sokolnicki –  Członek Komisji tel. (41) 275 86 31

Wojciech Krześniak – Członek Komisji  tel. (41) 275 86 58

Przewodniczący Komisji

Jacek Wojtan