Logo 1 ncbir

Zapytanie ofertowe na dostawę czujników tlenu – projekt pn. „Wdrożenie na rynek innowacyjnego żeliwa umocnionego roztworowo Si (krzemem) dzięki opracowaniu dedykowanej technologii topienia i obróbki pozapiecowej, eliminującej skłonność do tworzenia grafitu Chunky oraz porowatości
odlewów i gwarantującej stabilność właściwości użytkowych żeliwa”.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających parametry równoważny do tych, które określono w Zapytaniu Ofertowym. Pojęcie „równoważności” oznacza możliwość uzyskania efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Oferent jest zobowiązany w odpowiedni sposób udowodnić w swojej ofercie i/lub załącznikach do niej, w sposób jednoznaczny, że proponowane przez niego rozwiązania w równym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Zapytanie ofertowe

Zał. 1 do Z.O. formularz ofertowy  

Zał. 1 do Z.O. formularz ofertowy /word/  

Zał. 2 do Z.O. projekt umowy

Dodaj tekst …