Akcjonariusze akcji serii A, B, C, D, E, F, G

  • kapitał zakładowy – 61.992.363 PLN
  • ilość akcji – 20.664.121 akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E. F i G
  • wartość nominalna jednej akcji – 3,00 PLN

Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów w kapitale zakładowym Spółki (także w porozumieniu) oraz akcje będące w posiadaniu osób zarządzających lub nadzorujących

*) Banki wskazane w pkt. 5-6 tabeli  działają w ramach porozumienia z pozostałymi Bankami posiadającymi powyżej 5% głosów w Spółce, na podstawie Warunków Restrukturyzacji

**) Przed rejestracją emisji Akcji Serii G Otwarty Fundusz Emerytalny Polsat posiadał 885.734 akcji Spółki, stanowiących 6,84% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i w kapitale zakładowym Spółki.Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, Spółka nie otrzymała od OFE Polsat informacji o przekroczeniu 5% lub 10% ogólnej liczby głosów ani o aktualnym stanie posiadania akcji.

Uwaga: Podkreślenie oznacza zmianę stanu posiadania akcji Spółki przez Akcjonariusza