Logo 1 ncbir Nastąpiła zmiana treści Zapytania ofertowego określającego warunki zamówienia dotyczącego „Dostawy nawęglacza” poprzez uzupełnienie punktu VIII. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA o skład chemiczny nawęglacza oraz w konsekwencji zmianę Załącznika nr 1 do Zapytania Ofertowego FORMULARZA OFERTOWEGO poprzez dodanie punktu III. SPEŁNIENIE PRZEZ OFERTĘ MINIMALNYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH. W związku z tym zmianie ulega również treść Zapytani Ofertowego, polegająca na przesunięciu terminów składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert to 17.08.2020 r. do godz. 09:00. Nowy termin otwarcia ofert to 17.08.2020 r. o godz. 10:30.

Zmienione zapytanie ofertowe

Zmieniony Zał. 1 do ZO 

Zmieniony Zał. 1 do ZO /word/