PROJEKTY EU

Stworzenie w spółce Odlewnie Polskie S.A. Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Komponentów Odlewniczych „OBRKO”

Projekt „Stworzenie w spółce Odlewnie Polskie S.A. Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Komponentów Odlewniczych „OBRKO”” – współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka. Działanie I.3 Wspieranie Innowacji. Umowa Nr POPW.01.03.00-26-039/09-00

“Stworzenie w Spółce Odlewnie Polskie S.A. Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Komponentów Odlewniczych “OBRKO”” jest:

1. Na poziomie strategicznym:

  • wzrost innowacyjności poprzez stworzenie infrastruktury zaplecza badawczo-rozwojowego w Spółce wraz z zatrudnieniem wysokokwalifikowanej kadry,- zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu rozumianego jako związek trzech województw: świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego, poprzez wspieranie innowacji producentów odlewów i zakładów obróbki powierzchniowej,- wzrost atrakcyjności województwa świętokrzyskiego dla zintegrowanego rozwoju społeczno-gospodarczo-przestrzennego.

2. Na poziomie oddziaływania:

  • poprawa konkurencyjności produktowej i technologicznej Spółki,- poprawa pozycji konkurencyjnej Spółki na rynku europejskim,- zmniejszenie kosztów wytwarzania komponentów odlewniczych,- kresowanie pozytywnego wizerunku Polski Wschodniej,- zwiększenie produktywności i innowacyjności sektora odlewniczego Polski Wschodniej,- zwiększenie efektywności i jakości produkowanych komponentów odlewniczych w kooperujących przedsiębiorstwach,- zwiększenie bezpieczeństwa na stanowiskach pracy w odlewniach,- obniżenie emisji zanieczyszczeń w obrębie przedsiębiorstw odlewniczych,- kreowanie pozytywnego wizerunku województwa świętokrzyskiego, jako regionu wiodącego w pracach badawczo-rozwojowych na rzecz odlewnictwa i związanych z nim technologii.

3. Na poziomie rezultatu

  • utworzenie i uruchomienie kompleksowego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Komponentów Odlewniczych,- promocja nowoutworzonego Ośrodka oraz programu prac badawczo-rozwojowych,- umożliwienie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych na potrzeby własnych wdrożeń oraz dla firm z sektora branży odlewniczej,- dywersyfikacja produkcji w celu wzmocnienia pozycji rynkowej i stabilności Spółki poprzez realizację nowych wdrożeń będących wynikiem prac badawczo-rozwojowych,- zdobycie przez Spółkę pozycji lidera polskiego rynku w zakresie nowoczesnych rozwiązań dla produkcji komponentów odlewniczych oraz stworzenie możliwości konkurowania na rynku europejskim,- dążenie do rozwoju Spółki w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju,rozwijanie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką, poprzez umożliwienie wspólnej realizacji celowych projektów badawczo-rozwojowych,- utworzenie nowych, trwałych opartych na wiedzy miejsc pracy,- zwiększenie nakładów Spółki na działalność badawczo-rozwojową.

4. Na poziomie produktu:

  • przygotowanie i adaptacja powierzchni na potrzeby pracowni badawczych Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Komponentów Odlewniczych,- realizacja inwestycji polegających na wyposażaniu stanowisk do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych i archiwizacji ich wyników,- realizacja polityk horyzontalnych UE w zakresie zrównoważonego rozwoju i równości szans kobiet i mężczyzn.

Realizacja projektu obejmuje powstanie pracowni i działów badawczo-rozwojowych:

Lp.

Nr działania /poddziałania

Nazwa pracowni / działu

1. Działanie Nr 1 Pracownia symulacji topienia, zalewania i krzepnięcia
1.1. Poddziałanie 1.1. Pracownia symulacji zalewnaia i krzepnięcia
1.2. Poddziałanie 1.2. Pracownia symulacji topienia
2. Działanie Nr 2 Pracownia mas formierskich
3. Działanie Nr 3 Pracownia badań środowiska pracy
4. Działanie Nr 4 Pracownia badań nieniszczących i niszczących
4.1. Poddziałanie Nr 4.1 Pracownia analiz składu chemicznego
4.2. Poddziałanie Nr 4.2 Pracownia badań metalograficznych, własności mechanicznych i nieniszczących
5. Działanie Nr 5 Pracownia prototypów
6. Działanie Nr 6 Pracownia bezskrzynkowej technologii odlewów wysokojakościowych
7. Działanie Nr 7 Pracownia obróbki wykańczającej odlewów
8. Działanie Nr 8 Dział szkoleń i doskonalenia zawodowego
9. Działanie Nr 9 Dział rozwoju logistyki odlewniczej

ODLEWNIE POLSKIE S.A.
Aleja Wyzwolenia 70
27-200 Starachowice
Województwo Świętokrzyskie, Powiat Starachowice, Gmina Starachowice
Miejscowość Starachowice, Obszar miejski

Całkowita szacunkowa wartość Projektu wynosi 17.994.170,69 PLN

Całkowita szacunkowa kwota wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi 12.369.087,79 PLN

Rozpoczęcie realizacji Projektu 1 grudnia 2009 r.

Zakończenie realizacji Projektu do 30 czerwca 2014 r.

Okres kwalifikowalności wydatków od dnia 1 grudnia 2009 r. do dnia zakończenia jego realizacji.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Waraszawie w oparciu o Umowę Nr POPW.01.03.00-26-039/09-00 z dnia 31 sierpnia 2010 r. o dofinansowanie projektu “Stworzenie w Spółce Odlewnie Polskie S.A. Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Komponentów Odlewniczych “OBRKO”” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.3 Wspieranie Innowacji i Aneks Nr POPW.01.03.00-26-039/09-03 z dnia 15 maja 2013 r. zobowiązuje się zapewnić dofinansowanie na realizację Projektu w wysokości nie większej niż 6.184.543,80 PLN i nie przekraczającej 50% rzeczywistych wydatków kwalifikowanych.

ODLEWNIE POLSKIE S.A. środkami własnymi w wysokości stanowiącej co najmniej 50% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych oraz wydatki niekwalifikowane.

Wskaźniki produktu Typ wskaźnika Źródło danych j.m. rok 0 2009 rok 1 2010 rok 2 2011 rok 3 2012 rok 4 2013 rok 5 2014 rok 6 2015 Wartość docelowa wskaźnika
1. Stanowiska badawcze raporty szt.

0

2

2

10

11

12

12

2. Liczba zakupionej aparatury naukowo-badawczej (P.2.3.1), w tym raporty szt.

4

21

22

35

36

37

37

2.1. Aparatura naukowo-badawcza (środki trwałe kwalifikowane) raporty szt.

0

17

18

31

32

33

33

2.2. Aparatura naukowo-badawcza (środki niekwalifikowane) raporty szt.

4

4

4

4

4

4

4

3. Specjalistyczne oprogramowanie raporty szt.

0

6

8

8

8

8

8

4. Adaptacja powierzchni badawczej, w tym: raporty m2

0

1718 1718 1718 1718 1718

1718

4.1. Adaptacja powierzchni badawczej (niekwalifikowana) raporty m2

0

1330 1330 1330 1330 1330

1330

4.2. Adaptacja powierzchni badawczej (kwalifikowana) raporty m2

0

0

388 388 388 388

388

5. Liczba laboratoriów zmodernizowanych raporty szt.

0

0

0

1

1

1

1

6. Liczba laboratoriów utworzonych w przedsiębiorstwach (P.7.5.2) raporty szt.

0

2

6

6

7

8

8

7. Liczba wspartych przedsiębiorstw prowadzących działalność B+RT (P.7.5.1) raporty szt.

0

0

1

1

1

1

1

Wskaźnik rezultatu Typ wskaźnika Źródło danych j.m. rok 0 2009 rok 1 2010 rok 2 2011 rok 3 2012 rok 4 2013 rok 5 2014 rok 6 2015 Wartość docelowa wskaźnika
1. Liczba nowych projektów B+RT prowadzonych przez wsparte przedsiębiorstwa (R.7.5.1) raporty szt.

0

0

0

1

1

3

7

7

2. Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) (R.100) raporty szt.

0

0

3

3

3

12

12

3. Liczba wdrożeń wyników projektów celowych (R.4.1.2) raporty szt.

0

0

0

0

1

1

2

2

4. Liczba wdrożonych innowacyjnych metod badawczych raporty szt.

0

1

3

5

6

6

6

5. Liczba wdrożonych metod projektowania technologii raporty szt.

0

0

0

1

2

3

3

Nr działania

Nazwa działania

Planowane nakłady kwalifikowane w PLN

Poniesione nakłady kwalifikowane w PLN

1 Pracownia symulacji topienia, zalewania i krzepnięcia

789 283,43

764 583,43

1.1 Pracownia symulacji zalewania i krzepnięcia

543 283,43

518 583,43

1.2 Pracownia symulacji topienia

246 000,00

246 000,00

2 Pracownia mas formierskich

89 925,00

89 925,00

3 Pracownia badań środowiska pracy

27 850,00

27 850,00

4 Pracownia badań nieniszczących i niszczących

650 364,55

650 364,55

4.1 Pracownia analiz składu chemicznego

390 099,78

390 099,78

4.2 Pracownia badań metalograficznych, własności mechanicznych i nieniszczących

260 264,77

260 264,77

5 Pracownia prototypów

1 896 554,92

826 064,91

6 Pracownia bezskrzynkowej technologii odlewów wysokojakościowych

6 528 475,00

6 528 475,00

7 Pracownia obróbki wykańczającej odlewów

2 172 924,83

1 184 183,09

8 Dział szkoleń i doskonalenia zawodowego

0

0

9 Dział rozwoju logistyki odlewniczej

219 710,06

213 710,06

  Działania razem

12 369 087,79

10 285 156,04