DOTACJE

Wdrożenie na rynek innowacyjnego żeliwa umocnionego roztworowo Si (krzemem) dzięki opracowaniu dedykowanej technologii topienia i obróbki pozapiecowej, eliminującej skłonność do tworzenia grafitu Chunky oraz porowatości odlewów i gwarantującej stabilność właściwości użytkowych żeliwa

unia europejska

Wdrożenie na rynek innowacyjnego żeliwa umocnionego roztworowo Si (krzemem) dzięki opracowaniu dedykowanej technologii topienia i obróbki pozapiecowej, eliminującej skłonność do tworzenia grafitu Chunky oraz porowatości odlewów i gwarantującej stabilność właściwości użytkowych żeliwa

Celem głównym jest wdrożenie na rynek żeliwa FSS o optymalnym składzie chemicznym dla całości złożonych konstrukcji odlewów dzięki opracowaniu dedykowanej metodyki jego produkcji, na bazie rozwiązań stosowanych dla żeliwa klasycznego, w odpowiedzi na zmieniające się oczekiwania rynku i potrzeby klientów. Cel główny zostanie osiągnięty dzięki realizacji celów szczegółowych:

  • określenie właściwego sposobu kształtowania składu chemicznego nowego żeliwa, zastosowania aktywnych mikrododatków ograniczających degradację grafitu,
  • opracowanie technologii przetwarzania żeliwa FSS w piecu topialnym i obróbki pozapiecowej zapobiegającej degradacji żeliwa ujawnionego w postaci wydzieleń grafit Chunky i zwiększonej porowatości stopu,
  • opracowanie sposobu modyfikacji austenitu rozdrabniającej pierwotne ziarno i zmniejszającej segregację krzemu przez odpowiedni dobór rodzaju i ilości modyfikatora oraz technikę modyfikacji,
  • opracowanie optymalnej metody modyfikacji grafitu do postaci sferoidalnej przez odpowiedni dobór rodzaju i ilości modyfikatora oraz technikę realizacji modyfikacji.

ODLEWNIE POLSKIE S.A.
Aleja Wyzwolenia 70
27-200 Starachowice
Województwo Świętokrzyskie, Powiat Starachowice, Gmina Starachowice
Miejscowość Starachowice, Obszar miejski

Dzięki realizacji projektu Wnioskodawca umocni swoją pozycję na rynku dostawców odlewów w kraju i na świecie. Wdrożenie nowej technologii wytwarzania innowacyjnego żeliwa FSS, unikalnej na skalę min. europejską wyróżni ofertę OPSA na rynku i potwierdzi innowacyjność firmy, przekładając się na wzrost zaufania do Wnioskodawcy jako producenta wysokiej jakości odlewów.

W tej branży zaufanie do kontrahenta u jakości produkowanych przez niego odlewów, jest bardzo ważnym argumentem za nawiązaniem współpracy – co wynika z wieloletniego doświadczenia OPSA.

Ponadto wdrożenie rezultatów projektu:

  • będzie zapobiegać utracie odbiorców, planujących zastępowanie obecnie kupowanych odlewów komponentami z nowego żeliwa, także w sytuacji zmniejszenia wymagań co do oczekiwanych parametrów użytkowych i braku wypełnienia przez nowy materiał wszystkich wymogów norm technicznych EN 1563 i ISO 1083,
  • podniesie stopnia wykorzystania posiadanych mocy produkcyjnych zakładu dzięki poszerzeniu grupy klientów w oparciu o nowe żeliwo FSS
  • zapewni postrzeganie Wnioskodawcy na rynku jako przedsiębiorstwa innowacyjnego, otwartego na unowocześnianie produktów i technologii ich wytwarzania, do którego będzie można adresować zapytania o nowe niestandardowe lub wymagające projekty odlewów. Jest to o tyle ważne, że w UE kładzie duży nacisk i wspiera innowacyjność przedsiębiorstw, także w obszarze materiałów i tworzyw, których zastosowanie ma wspomagać łączenie celów biznesowych i produkcyjnych firm z ochroną środowiska. Można się zatem spodziewać, iż liczba zapytań cenowych dotyczących produkcji komponentów z coraz lepszych tworzyw, o korzystniejszy, unikatowych właściwościach użytkowych, będzie rosła z roku na rok.

Wartość ogółem projektu: 2 841 118,08 PLN,

w tym:

  • wydatki kwalifikowalne: 2 841 118,08 PLN
  • wnioskowane dofinansowanie ze środków UE: 1 627 966,45 PLN
  • wkład własny: 1 213 151,63 PLN

1 627 966,45 PLN

2020.07.01 – 2023.09.30