2011.05.31
W dniu 31 maja 2011 roku w siedzibie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w Starachowicach odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zarząd raportem bieżącym nr 14/2011 przekazał treść uchwał podjętych na ZWZ Spółki oraz raportem bieżącym nr 15/2011 listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu.