2010.05.20
Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach przy Alei Wyzwolenia 70, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000024126, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 w zw. z art.402¹ Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z §28 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2010 roku o godz.1000 w siedzibie Spółki w Starachowicach przy ul. Aleja Wyzwolenia 70.