2010.08.05
Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach przy Alei Wyzwolenia 70, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000024126, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 w zw. z art.402 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z §28 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 03 września 2010 roku o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Starachowicach przy ul. Aleja Wyzwolenia 70.
Porządek obrad wyżej wymienionego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

3.Sporządzenie listy obecności.

4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

6.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki zadań Komitetu Audytu.

7.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.