2011.08.10
W dniu 10 sierpnia 2011 r. Spółka podpisała umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie reprezentowaną przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową z siedzibą w Kielcach o dofinansowanie projektu „Badania i opracowanie techniki wytwarzania innowacyjnego wysokojakościowego żeliwa ausferytycznego” realizowanego w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Całkowita kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem związanych z realizacją projektu wynosi 3 000 000 PLN (trzy miliony złotych), a maksymalny poziom dofinansowania na jego realizację ze środków pomocowych w ramach zawartej umowy wynosi 1 722 000 PLN (jeden milion siedemset dwadzieścia dwa tysiące złotych). Okres kwalifikowalności wydatków dla projektu kończy się w dniu 31 sierpnia 2014 roku. Umowa ta nie spełnia kryterium znaczącej umowy zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 3 w związku z par. 2 ust. 1 pkt 44 b) RRM GPW (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z 28.02.2009 r.)