2010.08.31
W dniu 31 sierpnia 2010 roku Spółka podpisała umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie o dofinansowanie projektu „Stworzenie w Spółce Odlewnie Polskie S.A. Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Komponentów Odlewniczych „OBRKO”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa I, Działanie 1.3 „Wspieranie innowacji” w wysokości 6.200.000,00 PLN. Planowane nakłady inwestycyjne netto na realizację tego projektu wynoszą 12.400.000,00 PLN, a poziom dofinansowania ze środków pomocowych wynosi 50% planowanych wydatków kwalifikowanych. Umowa ta nie spełnia kryterium znaczącej umowy zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 3 w związku z par. 2 ust. 1 pkt 44 b) RRM GPW (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z 28.02.2009 roku