2010.10.25
W dniu 25 października 2010 roku Spółka podpisała umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie reprezentowaną przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową z siedzibą w Kielcach o dofinansowanie projektu „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii wytapiania i obróbki pozapiecowej wysokojakościowego żeliwa sferoidalnego” realizowanego w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Całkowita kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem wynosi 2.000.000,00 PLN, a poziom dofinansowania ze środków pomocowych wynosi 925.000,00 PLN. Spółka zobowiązała się zakończyć realizację zakresu rzeczowego i finansowego projektu w okresie do 31 sierpnia 2012 roku. Umowa ta nie spełnia kryterium znaczącej umowy zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 3 w związku z par. 2 ust. 1 pkt 44 b) RRM GPW (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z 28.02.2009 roku)