2010.07.12
W dniu 12 lipca 2010 roku Spółka zawarła z NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Krakowie: 1.umowę o pełnienie funkcji sponsora emisji dla wszystkich akcji Spółki rejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Umowa została zawarta na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez KDPW akcji Spółki na koncie NOBLE Securities S.A., 2.umowę o wykonywanie czynności Animatora Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dla akcji Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach. Umowa zawarta została na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem 01 września 2010 roku pod warunkiem, że Zarząd GPW w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania odpisu umowy nie wyrazi sprzeciwu co do wykonywania na GPW na podstawie niniejszej umowy funkcji animatora Emitenta.