2010.04.01
w dniu 01 kwietnia 2010 r. Spółka zawarła ze swoim akcjonariuszem, OP Invest sp. z o.o., oraz ze swoimi głównymi wierzycielami, tj. Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A., Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., Fortis Bankiem Polska S.A., ING Bankiem Śląskim S.A. oraz Bankiem Millennium S.A. („Banki”) porozumienie zatytułowane „Warunki Restrukturyzacji zobowiązań spółki Odlewnie Polskie S.A.”. Ponadto Spółka złożyła w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w stosunku do Spółki zmodyfikowane propozycje układowe.
Mocą porozumienia strony uzgodniły, że Banki będą głosować za przyjęciem układu na zgromadzeniu wierzycieli w postępowaniu upadłościowym Spółki w oparciu o tak zmodyfikowane propozycje układowe pod warunkiem uprzedniego podjęcia w dniu 2 kwietnia 2010 r. przez Walne Zgromadzenie uchwał przyjmujących nowe brzmienie Statutu i powołujących nową radę nadzorczą. Złożone przez Spółkę zmodyfikowane propozycje układowe określają zasady spłaty wierzytelności Banków wobec Spółki w kwocie 101.861.049,49 złotych (sto jeden milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści dziewięć złotych i czterdzieści dziewięć groszy) polegające na: a) spłacie 25% wartości wierzytelności Banków w terminach ustalonych przez strony porozumienia; b) umorzeniu 51% wartości wierzytelności Banków; c) objęciu przez Banki akcji Spółki tytułem konwersji wierzytelności przysługujących im wobec Spółki dokonanej w toku postępowania upadłościowego. Konwersja ta będzie dotyczyć 24% wierzytelności Banków wobec Spółki, w wyniku czego po konwersji Banki będą posiadały akcje Spółki reprezentujące 39,43% jej kapitału zakładowego. Ponadto porozumienie przewiduje dokonanie zmian w składzie organów Spółki na warunkach zaakceptowanych przez Banki poprzez zobowiązanie się OP Invest sp. z o.o. do głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki za powołaniem nowego składu rady nadzorczej oraz do doprowadzenia do odnowienia składu Zarządu Spółki poprzez ponowne powołanie dotychczasowych członków zarządu, a także dokonanie zmian w statucie Spółki poprzez zobowiązanie się OP Invest sp. z o.o. do odpowiedniego głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, przy czym od dokonania zmian w radzie nadzorczej i statucie Spółki uzależnione jest zobowiązanie Banków do głosowania na zgromadzeniu wierzycieli za przyjęciem układu w postępowaniu upadłościowym Spółki.”