Spółka Akcyjna Odlewnie Polskie z siedzibą w Starachowicach zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia dotyczącego zakupu czujników (termoelementy) w ilości 461 szt. na realizację  Zadań 9 – 13 (6 – Koszty operacyjne), w ramach projektu „Badania i opracowanie techniki wytwarzania innowacyjnego wysokojakościowego żeliwa ausferytycznego” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii).

 

Dane zamawiającego:

Odlewnie Polskie S.A.

27-200 Starachowice, ul. Aleja Wyzwolenia 70

tel. 41 275 86 00

 

Przedmiot zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup czujników (termoelementy) do pomiaru temperatury ciekłych metali z termoelementem typu S o długości 400 mm z kapturkiem stalowym w ilości 461 szt.

Wymagania zamawiającego stawiane oferentowi

 

Oferta powinna zawierać:

 

  1. Dane techniczne czujników
  2. Cenę z dostawą do siedziby zamawiającego
  3. Termin płatności
  4. Termin ważności oferty (nie krótszy niż do 31 sierpnia 2013 r.).

 

Ponadto wymagane jest:

 

  1. Potwierdzenie realizacji zamówienia
  2. Załączenie do dostawy atestu materiałowego lub oświadczenia o zgodności z zamówieniem

 

 

 

Termin realizacji zamówienia

31 sierpień 2013 r.

 

Tryb oceny ofert:

 

– ocenę ofert przeprowadza Zespół,

– Zespół bada oferty pod względem ich zgodności z niniejszym ogłoszeniem,

– spośród otrzymanych ofert Zespół wybierze najkorzystniejszą ofertę

– w przypadku braku zgodności dot. danych technicznych oferta zostanie odrzucona.

 

 

Składanie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty

– oferty należy składać w siedzibie zamawiającego do dnia 09.08.2013 r.

– wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 12.08.2013 r.

 

Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są:

Adam Nowak, tel. 41 275 86 31,

Wojciech Krześniak, tel. 41 275 86 58

 

 

Dyrektor OBRKO

 

Adam Nowak