odlewnie-ue2

Starachowice, dnia 01.10.2018 r.

Wyniki postępowania ofertowego

w zakresie wyboru wykonawcy przedmiotu zamówienia Prace B+R – Podwykonawstwo, realizowanego w ramach projektu RPSW.01.02.00-26-0025/17 pn.: „Badania i opracowanie zaawansowanej technologii obróbki skrawaniem odlewów żeliwnych zgodnie z wymaganiami innowacyjnego elastycznego systemu paletyzacji”  współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 „Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości, Osi 1 „Innowacje i nauka” Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Wybór – podwykonawstwo