Wyniki postępowania ofertowego w zakresie wyboru wykonawcy przedmiotu zamówienia na prace badawczo-rozwojowe w zakresie Podwykonawstwo -jednostka naukowa w ramach projektu „Opracowanie technologii topienia i obróbki pozapiecowej żeliwa sferoidalnego umocnionego krzemem, eliminującej skłonność do tworzenia grafitu Chunky oraz porowatości odlewów, gwarantującej stabilność ich właściwości użytkowych”, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach konkursu 6/1.1.1/2019 –„Szybka ścieżka”, Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

W dniu 18.12.2019 r. na posiedzeniu Komisji Przetargowej dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczące prac badawczo-rozwojowych w zakresie Podwykonawstwo -jednostka naukowa. Komisja wybrała ofertę złożoną przez Politechnikę Świętokrzyską jako ofertę, która spełniła wszystkie kryteria formalne oraz uzyskała największą liczbę punktów.

Zobacz dokument