Wyniki postępowania ofertowegow zakresie wyboru wykonawcy przedmiotu zamówienia rekrutacja na stanowisko Kierownika Projektu B+R w formie umowy zlecenia w ramach projektu „Opracowanie technologii topienia i obróbki pozapiecowej żeliwa sferoidalnego umocnionego krzemem, eliminującej skłonność do tworzenia grafitu Chunky oraz porowatości odlewów, gwarantującej stabilność ich właściwości użytkowych”, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach konkursu 6/1.1.1/2019 –„Szybka ścieżka”, Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw.Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.
W dniu 13.12.2019 r. na posiedzeniu Komisji Przetargowej dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącejrekrutacjina stanowisko Kierownika Projektu B+R w formie umowy zlecenia. Komisja wybrała ofertę złożoną przezPanaProf. dr hab. Edwarda Guzikajako ofertę, która spełniła wszystkie kryteria formalne oraz uzyskała największą liczbę punktów.

Zobacz dokument