Logo

Starachowice, dnia 17.05.2017 r.

Wyniki postępowania ofertowego

 

w zakresie wyboru wykonawcy przedmiotu zamówienia „Dostawa, montaż oraz wdrożenie do użytkowania fabrycznie nowego elastycznego systemu obróbki skrawaniem FMS składającego się z dwóch środków trwałych tj. obrabiarki CNC i systemu paletyzacji” realizowanego w ramach projektu „Wzrost kompetencji Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Komponentów Odlewniczych w zakresie automatyzacji i robotyzacji procesowej” zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”.

Wyniki postępowania – elastyczny system obróbki skrawaniem FMS