dotyczącego zakupu złomu Cu w ilości 206 kg na realizację Zadań 9 – 13 (kategoria kosztów 6 – Koszty operacyjne), w ramach projektu „Badania i opracowanie techniki wytwarzania innowacyjnego wysokojakościowego żeliwa ausferytycznego” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii).

W dniu 12.08.2013 r. na posiedzeniu Zespołu do przeprowadzenia wewnętrznych postępowań o udzielenie zamówień na zakup towarów i usług związanych z realizacją projektu pod nazwą „Badania i opracowanie techniki wytwarzania innowacyjnego wysokojakościowego żeliwa ausferytycznego” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu złomu Cu w ilości 206 kg na realizację Zadań 9 – 13 (kategoria kosztów 6 – Koszty operacyjne).

Zespół wybrała ofertę złożoną przez F.H.U. Handel Opałem i Złomem, Usługi Transportowe Adamczyk Arkadiusz, Wieloborowice 4, 27 – 225 Pawłów, która to oferta uzyskała 100 punktów na 100 możliwych.

 

Dyrektor OBERKO

Adam Nowak