dotyczącego wykonania audytu elektroenergetycznego budynków i wewnętrznych sieci przemysłowych (przesyłowych) realizowanego w ramach przedsięwzięcia „Przeprowadzenie audytu energetycznego, który przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej oraz gazowej”, zgodnie z zawartą pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Spółką Akcyjną Odlewnie Polskie Umową o dofinansowanie w formie dotacji w ramach programu priorytetowego „Efektywne wykorzystywanie energii” Część 1) „Dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach”.

W dniu 12.05.2014 r. na posiedzeniu Komisji do przeprowadzenia wewnętrznego postępowania o udzielenie zamówienia związanego z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą „Przeprowadzenie audytu energetycznego, który przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej oraz gazowej” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej wykonania audytu energetycznego.

Komisja wybrała ofertę złożoną przez MODUS Sp. z o.o., która to oferta uzyskała 95 punktów na 100 możliwych.

 

 

Przewodniczący Komisji

 

Jacek Wojtan